معرفی


كارخانه آرد قدس رضوي براساس موافقت اصولي مورخ 1369/9/6 اداره كل صنايع استان خراسان براي توليد آرد والسي در قالب يكي از واحدهاي تابعه شركت نان قدس رضوي احداث و در تاريخ 1376/12/27 به ثبت رسيده است.