مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
محمدصادق مروارید رییس هیئت مدیره
محمد صفائی دلوئی نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل
احسان اله اژدری عضو هیئت مدیره