مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
محمدصادق مروارید نایب رییس هیئت مدیره
محمد صفائی دلوئی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل
احسان اله اژدری عضو هیئت مدیره